SRB|ENG
POČETNA STRANA O NAMAIZVEŠTAJVESTIKONTAKT
 

ARBITRAŽA Udruženja Žita Srbije

Sve veći razvoj ugovornih poslova iz oblasti trgovine žitaricama i uljaricama još tridesetih godina prošlog veka u zemljama sa razvijenom trgovinom doveo je do formiranja arbitraža, koje su postale svojevrsni centar regulisanja nastalih sporova. Zbog složenih uslova poslovanja, proizvodnje i trgovine, kao i zbog sve većeg broja trgovaca i često nedovoljnog stručnog zaključivanja ugovora, broj sporova, a samim tim i arbitraža, je u porastu.

Danas, skoro osamdeset godina kasnije, kada Srbija i u svetu postaje prepoznatljiva po svojim žitaricama, kada izvozimo nešto manje od 3 miliona žitarica i uljarica, a na domaćem tržištu trgujemo sa znatno većim količinama ukazala se potreba da i mi formiramo našu arbitražu. Arbitraža se pojavila kao prirodna posledica želje da zaštitimo svoje interese, da ugovori koje zaključujemo budu izvršeni prema predviđenim uslovima, dogovorenim cenama i predviđenim rokovima.

Kada se pojavi spor uvek postoji mogućnost da se pokrene sudski postupak protiv dobavljača ili kupca, ali ostaje i dilema: Da li će spor biti razmatran na zadovoljavajući način imajući u vidu da naše sudije nemaju iskustvo iz prakse i drugo - klasični sudski sporovi imaju svoju proceduru i spor traje po nekoliko godina, oduzima puno vremena i po pravilu vođenje spora dosta košta.

Arbitraža Arbitražnog suda "Žita Srbije" sa današnjim izborom arbitara stvara preduslove da uspešno rešava sve sporove koji se mogu pojaviti u našim poslovima.

Naša dužnost je da radom Arbitražnog suda "Žita Srbije" pokažemo da:

Arbitraža je neutralna - Neutralnost se ogleda kroz izbor arbitara koji vode spor.

Arbitraža je elastična - Sporovi se rešavaju u postupku koji je prilagođen samom sporu.

Arbitraža je efikasna - Postupak arbitraže je veoma kratak i očekuje se da traje do tri meseca, a arbitri raspolažu sredstvima da spreče odugovlačenje.

Arbitraža je poverljiva - Rasprave nisu javne i niko osim stranaka ne može dobiti prepis arbitražnih odluka.

Arbitraža „Žita Srbije“ se zasniva na Zakonu o arbitraži koji nadležnost prenosi na arbitražni sud pod uslovom da je arbitraža pismeno ugovorena. Najjednostavniji način je unošenje arbitražne klauzule u ugovor, prilikom sastavljanja ugovora što omogućava da se svaki nesporazum, koji bi mogao nastati u pogledu tumačenja ili izvršavanja ugovora, reši u najpovoljnijim rokovima.

Udruženje preporučuje strankama da kod zaključivanja ugovora unesu sledeću klauzulu: „ Svi sporovi koji proisteknu iz ovog ugovora definitivno će se rešavati prema Pravilniku o arbitraži Arbitražnog suda „Žita Srbije“ „

1.Uslovi obraćanja arbitraži

Arbitraži se može obratiti svako ko želi njenu pomoć, ako su ispunjeni uslovi za njeno posredovanje. Da bi se spor podneo arbitraži na rešavanje potrebno je da se stranke o tome dogovore pre ili posle izbijanja spora. Odbijanje ili nesudelovanje jedne od stranaka u sporu ne sprečava arbitražni postupak. U nedostatku pismenog dogovora predmet se neće uzeti u postupak bez saglasnosti druge strane.

- Arbitraža Udruženja nije namenjena samo članovima Udruženja već svima iz oblasti proizvodnje, skladištenja, zaštite i trgovine žitaricama i uljaricama.

Sastav Arbitražnog veća
Arbitražno veće sastoji se od tri arbitra od čega svaka strana u sporu bira po jednog arbitra, a oni biraju trećeg koji predsedava Većem. Ukoliko jedna od strana ne imenuje arbitra ili arbitri ne izaberu trećeg, arbitre imanuje Upravni odbor. Dogovor o arbitraži ne sprečava strane da u hitnim slučajevima traže od državnih organa, pre ili za vreme trajanja arbitraže, privremene ili zaštitne mere. Pravilnik samo nalaže da strana koja to traži informiše Arbitražno veće.

Mesto arbitraže je sedište Udruženja - Beograd, Bulevar Despota Stefana 65

Naša arbitraža je institucionalna (stalna) i ako se jedna od strana u sporu obrati državnom sudu, sud kome je podneta tužba u stvari koja je predmet sporazuma o arbitraži oglašava se nenadležnim i odbacuje tužbu po prigovoru strane koji mora da bude podnet pre upuštanja u sudsku raspravu o predmetu spora. Arbitražni sud vodi arbitražni postupak na način koji smatra celishodnim i ima pravo da odlučuje o dopuštenosti, značaju i dokaznoj snazi izvedenih dokaza. U postupku pred arbitražnim sudom strane su ravnopravne. Arbitražni sud, odnosno Veće, samostalno odlučuje o potrebi pozivanja svedoka ili angažovanju veštaka i na osnovu izvedenih dokaza, a na osnovu Pravilnika o arbitraži donosi odluku. Ukoliko je jedna od strana u sporu nezadovoljna arbitražnom odlukom žalbu na Arbitražnu odluku podnosi Žalbenom veću koje predstavlja drugostepeni organ u arbitraži. Žalbeno veće odlučuje da li će da održi usmenu raspravu ili će da vodi postupak na osnovu isprava i pisanih dokumenata i arbitražni postupak okončava donošenjem konačne Arbitražne odluke. Arbitražna odluka ima snagu domaće pravosnažne sudske odluke i izvršava se u skladu sa odredbama Zakona koji uređuje izvršni postupak.

Na stranici O NAMA naše web prezentacije klikom na opciju DOKUMENTA možete preuzeti Pravilnik Arbitraže Žita Srbije.


 
Godišnja Skupština Udruženja Žita Srbije decembar 2023.
U utorak 12. decembra održan je redovan sastanak Skupštine Udruženja Žita Srbije u hotelu Crowne Plaza u Beogradu na kom je obeleženo 45 godina rada Udruženja. Koristimo priliku da se zahvalimo našoj kompaniji članici Prognosis Biotech i cenjenom delegatu u Udruženju Marini Krstić na svesrdnoj podršci radu i ostvarivanju ciljeva Udruženja Žita Srbije tokom 2023. godine sa želj...
  Detaljnije...
Pretplata na e-izdanje Nedeljni Izveštaj Žita Srbije - detalji
U Nedeljnom Izveštaju Žita Srbije obrađujemo prognoze i informacije o aktuelnom stanju u svetskoj i domaćoj poljoprivredi (vezano za žitarice, uljarice i proizvode. U našem nedeljnom Izveštaju sa tržišta žita, stočne hrane, uljarica i ulja obrađujemo na nedeljnom nivou kretanja cena kako na domaćem, tako i na svetskim tržištima žitarica i uljarica ( SAD, Mađarska, Francuska, Rum...
  Detaljnije...
Žita Srbije © 2017, All Rights Reserved
Bulevar despota Stefana 65, 11000 Beograd, Srbija
Žita Srbije © 2017, All Rights Reserved
Bulevar despota Stefana 65, 11000 Beograd, Srbija